Добре дошли в личната страница на Здравка Костова.     Go to English version

 // Начало / Работа  ::Работа::  ::Изтегляне НОВО ::  ::Хобита::  ::Семейство::  ::Контакт:: 


Професионална автобиография

I. Общи данни

Трите имена: Здравка Благоева Костова
Дата на раждане: 28 юли 1938 г.
Националност: Република България 

 Образование:

1962 - завършено висше образованиеСофийски университет "Св. Климент Охридски" Биологически факултет, специалност "Биология" с квалификация: биолог-физиолог-биохимик на растенията и преподавател по естествени науки, основи на селското стопанство и химия.
08.1965 - 08.1966Специализация. Англия. Лондон и Шефилд. Теми: "Нови методи на обучението по биология: Nutfield Biology - Англия и BSCS - САЩ" и "Certificate of proficiency in English" University of Cambridge, 1966 г.
22.04.1978Доктор по педагогика на тема: "Изследователският подход в обучението по обща биология", Москва, Русия, Руска академия по образование.
м. август 1987Специализация, Москва, Русия на тема: "Съдържание на екологичното образование". Утвърден проспект за доктор на педагогическите науки.
м. юни 1994Специализация по Темпус. Бремен, Германия на тема "Екологичното и биологичното образование в средното училище"

 Професионален опит:

25 февруари 1994 до сегаДоцент на методика на обучението по биология в ДИУУ при СУ "Св. Климент Охридски". Член на редакционно-издателския съвет
м. септември 1992 - м. февруари, 1994Преподавател по биология на английски език. Втора английска гимназия. София
29.12.1983Ст.н.с II степен по методика на обучението по биология и опазване на околната среда
1983 - 1992Научноизследователски институт по образование към МОН - ст.н.с. II степен
1972 до 1983Научен сътрудник III ст., II ст., I ст. в Научноизследователския институт по образование към МОН по методика на обучението по биология.
1971 - 1972Специалист биолог по НИС в Биологически факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
1966 - 1971Учител по биология на английски език
1962 - 1966Учител по биология
Научни интереси. Област на научна компетентностДидактика на биологията. Съдържание и методи на обучението по биология. Иновации в обучението. Екологично и здравно образование. Измерване и оценяване на постиженията на учениците. Тестове и др.

 Проекти (международни и национални):

1997 - 1998Участие в разработването на проект "Екологичното образование в Националните паркове" с ръководител Лили Владова
1997 - 1998Участие в международно изследване за природонаучното образование на учениците. Ръководител проф. В. Ставински, Полша
1994 - 1995Участие в разработване на национален проект за здравно образование на МОН. Ръководител Елиана Пенчева
1993Участие в международно изследване на съдържанието на природонаучното образование в учебните планове, програми и учебници. Ръководител IOSTE и ЮНЕСКО
1977 - 1992Ръководител на национални проекти по Екологичното образование. Участник в международни проекти по Екологичното образование с ръководител акад. И.Д.Зверев, Русия и К.М.Геестеранус, Холандия
1972 - 1976Участник в международен проект по Екологичното образование с ръководител П. Векилска

 Конференции:

октомври 2002 - МОН и Дом на учителите гр. Горна ОряховицаНационална конференция по здравното образование, участие с доклад: "Здравето като функция на начина и средата на живот"
25 февруари - 11 март 2002, Международен детски център "Артек"Международен конкурс на педагозите в Артек, Украйна. Участие с 2 доклада: "Реформа системы образования в РБолгарии" и "Иновации в образованието"
26 септември 2001Семинар за стартиране на международен проект в екологичното образование с пленарен доклад: "Интерактивни форми за формиране на екологично съзнание и поведение" и научно ръководство на изнесените открити уроци по биология
10 - 15 септември 2000, Шчечински университетМеждународна конференция по екологичното образование. Участие с пленарен доклад: "Интерактивни методи за обучение по глобални екологични проблеми".
август 1998, Университета "Мария Склодовска-Кюри" в гр.Люблин, ПолшаМеждународна конференция по природонаучното образование. Участие с пленарен доклад и с ръководство на пленарна сесия.
За периода 1972 - 1998Участие с доклади на национални и международни конференции и семинари по проблемите на биологичното и екологичното образование в Словакия, Холандия, Германия, Русия, Унгария, Полша, Чехия, Литва, Норвегия. Научен ръководител на два международни научни симпозиума по Екологичното образование: през 1981 г. във Враца и през 1988 г. в София

 По-важни публикации:

 1. Костова, З. Как да учим успешно. Иновации в обучението. С., Педагог 6, 1998, 160 стр. (книга).
 2. Костова, З. Как да създадем нагласа за учене. Иновации в обучението. С., Педагог 6, 2000, 159 стр. (книга).
 3. Костова, З. Биология. Методически разработки на урочни и извънурочни дейности за приридозащитно обучение. С., "АБВ-тех" ООД, 2000, 187 стр. (програма и сборник).
 4. Костова, З. и др. Биология и здравно образование. 9. клас. С., Анубис, 2001 (учебник).
 5. Костова, З. и др. Биология и здравно образование. 10. клас. С., Анубис, 2001 (учебник).
 6. Костова, З. и др. Биология и здравно образование. Книга за учителя за 9. и 10. клас. С., Анубис, 2001
 7. Костова, З. и В. Ишев. Здравно образование. С., Просвета, 2000 (учебно помагало).
 8. Костова, З. и др. Биология. 8. клас. С., Анубис, 2000 (учебник).
 9. Kostova, Z. et all. Biology. 9th class. Sofia, Anubis, 2000 (textbook).
 10. Костова, З. и др. Книга за учителя по биология. 8. клас. С., Анубис, 1999.
 11. Костова, З. Книга за учителя по биология. 10. клас. С., Просвета, 1995.
 12. Костова, З. и др. Тестове. Биология. 8. клас. С., Анубис, 2000.
 13. Костова, З. и др. Биология и здравно образование. 9 клас. С., Анубис, 2002 (тетрадка с тестове и упражнения).
 14. Костова, З. и др. Биология. 8. клас. С., Анубис, 2000 (тетрадка с упражнения).
 15. Костова, З. и др. Изграждане на екологично съзнание у учениците. С., Народна просвета, 1988, 185 стр. (книга).
 16. Костова, З. Екологичното образование в Единното средно политехническо училище. С., Народна просвета, 1985, 166 стр. (книга).
 17. Костова, З. Модел на екологичното образование в ЕСПУ. С., МНП, НИИО, 1987 (книга).
 18. Костова, З. и Ст. Влахов Микроорганизми и екология. С., Наука и изкуство 1986 (книга).
 19. Костова, З. Изследователски подход в обучението по биология. С., Народна просвета, 1980, 66 стр. (книга).
 20. Костова, З. Изследователският подход в кръжочните занятия по ембриология. В сб.: "За по-висока ефективност на обучението по биология", С., Народна просвета, 1973, 72 стр. (студия).
 21. Костова, З. и др. Речник по екология и опазване на околната среда. С., Партиздат, 1984.
 22. Костова, З., В. Бозаров и др. Дидактика на биологията (съставител и автор) С., Народна просвета, 1984.
 23. Костова, З. и А. Куртев Биологични основи на поведението. С., Народна просвета, 1983 (учебно помагало).
 24. Костова, З. и др. Система за екологично образование, възпитание и култура в детските градини, средните и висшите училища. С., МНП, 1989 (стратегия).
 25. Kostova, Z. Wissenschaftlicher Stil und Lesbarkeit der Lehrbucher in Fach Biologie. Im.: Sprache und Ferstehen im Biologieunterricht. Leuchtturm-Verlag, 1992 (статия).

Забележка: Общият брой на публикациите е 310: книги, статии, учебници и учебни помагала. Статии в чужбина - 49; 16 учебници и учебни помагала, 7 книги за учителя.

 II. Друга важна информация

 • Автор и съавтор на учебни програми по биология, екология, опазване на околната среда и здравно образование за класна и извънкласна дейност;
 • Рецензент на докторски дисертации, на конкурси за доценти, на учебни програми, учебници, книги, статии;
 • Научен ръководител на докторанти;
 • Председател и член на Редакционно-издателския съвет;
 • Участие в телевизионни и радиопредавания по екологичното и здравното образование;
 • Научно ръководство на дипломанти и консултантство на учители при подготовка на дипломни работи и писмени разработки - 30 дипломанта (в Биологически факултет на СУ, Югозападния университет в Благоевград, Педагогическия факултет в Силистра, ЦИУУ и ДИУУ);
 • Установени цитирания в 140 наши и чужди публикации и дипломни работи

Владеене на чужди езици:

 • Английски език - писмено и говоримо
 • Руски език - писмено и говоримо
 • Френски език - писмено
 • Немски език - писмено

Членство в:

 • Съюз на учените в България (СУБ);
 • Съюз на биолозите в България;
 • IOSTE, IUCN

 


Последна актуализация
02 Декември 2017

 Мото
Животът струва повече от неговия смисъл.
 Мисъл
Аз можах да видя надалеч, защото стоях на раменете на гиганти.
Исак Нютон
 Послание
Не можеш да научиш човека на нещо, ако не му помогнеш да го открие у себе си.
Галилео Галилей

shareright © 2002 Phlash  
web-master: За връзка с web-дизайнера